Master of Business Administration

Met behulp van de kennis, inzichten en vaardigheden die u verwerft op organisatorisch en managerial gebied kunt u ondernemings- en marketingstrategieën ontwikkelen en uitvoeren, waarmee u adequaat kunt inspelen op de globalisatie, technologische ontwikkelingen en concurrentie in de markt. Daarbij maakt u optimaal gebruik van de competenties van bestaande of nieuw aan te trekken medewerkers en houdt u rekening met de diverse belangen van alle stakeholders van de organisatie. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan alle aspecten en dilemma’s waarmee u als manager in het hedendaagse bedrijfsleven te maken krijgt. Binnen de MBA-opleiding van TTE staan onderzoek, analyse en praktische toepasbaarheid centraal.

U ontwikkelt uzelf tot een verantwoordelijk manager die in staat is beslissingen te nemen die nodig zijn om in te spelen op korte termijn ontwikkelingen en concurrentievoordelen te benutten, zonder daarbij de langere termijn belangen van de organisatie en de stakeholders, alsmede belangrijke maatschappelijke waarden als duurzaamheid, moraliteit en integriteit, uit het oog te verliezen.

Tijdens deze MBA-opleiding doet u verdiepende kennis op van een groot aantal afzonderlijke managementgebieden en leert u de opgedane kennis en verkregen inzichten uitstekend toepassen in de dagelijks praktijk van uw organisatie. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn gebaseerd op de meest actuele managementtheorieën en -onderzoeken. Door de wijze waarop de stof wordt aangeboden en getoetst wordt het kritisch en analytisch denken van u als student voortdurend opgerekt en uitgebreid.

Kortom: na het volgen van deze opleiding beschikt u over brede kennis van en inzichten in de verschillende aspecten van moderne bedrijfsvoering, waardoor u voor organisaties van verschillende aard en omvang van grote toegevoegde waarde kunt zijn!

Voor wie is de opleiding bedoeld?

– Managers die binnen een organisatie op ten minste tactisch niveau opereren en die zichzelf willen voorzien van een brede, krachtige en meer strategische bedrijfskundige managementbasis;

– Managers die binnen een organisatie op een meer specialistisch gebied acteren en die zichzelf willen voorzien van een bredere bedrijfskundige basis, zodat ze in staat zijn vraagstukken vanuit een meer multidisciplinaire invalshoek te benaderen;

– Personen die zich op een gedegen manier willen voorbereiden op een managementrol die zij ambiëren en/of in de nabije toekomst gaan vervullen.

Inhoud van de modules

De Masteropleiding bestaat uit de volgende modules:

Human Resource Management

Getalenteerde en competente medewerkers zijn de kern en het belangrijkste kapitaal van een goed functionerend bedrijf. Het is dan ook essentieel dat organisaties ervoor zorgen dat medewerkers worden uitgenodigd en uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. In deze module gaat u aan de slag met essentiële thema’s als talentmanagement, performance management, binden en boeien, strategisch en leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Business Economics

Als breed georiënteerde en ambitieuze (toekomstig) manager hebt u natuurlijk interesse in de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen en hoe u daar met uw organisatie op kunt inspelen. Om met uw organisatie op koers te blijven (of de koers tijdig te kunnen aanpassen) is inzicht in de meest actuele en toekomstige economische (waaronder ook technologische) ontwikkelingen onontbeerlijk. In deze module krijgt u inzicht in hoe macro-economische ontwikkelingen van invloed zijn op het reilen en zeilen van uw organisatie.

Marketingmanagement

Succesvol marketingbeleid kenmerkt zich door een uitstekende kennis van de markt en consumentengedrag en vraagt om het vermogen om snel te kunnen aanpassen aan en inspelen op marktkansen en -ontwikkelingen, zowel op korte als langere termijn. Een goede marketingmanager heeft constant oog voor de ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering, nieuwe concurrenten of wetgeving. Zo hebben de komst van internet, mobiele communicatie en social media het vakgebied van marketing sterk beïnvloed en zullen dat ook de komende tijd nog in grote mate blijven doen.

Research Methods

In het huidige zakelijke klimaat is goed kwalitatief en kwantitatief (markt)onderzoek van vitaal belang voor management en bedrijven om op een gefundeerde manier nieuwe uitdagende strategieën uit te stippelen. Door middel van marktonderzoek zijn bedrijven in staat om gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om succesvol te zijn en blijven. Het helpt het management bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van de huidige en toekomstige trends. Als ondernemende manager kijkt u vooruit en past u zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek toe om de koers van uw organisatie te kunnen bepalen.

Business Ethics

In de afgelopen jaren is bedrijfsethiek een belangrijk thema geworden, onder andere door het groeiende besef dat onze planeet niet zoiets is als een onbeperkte afvalbak. Maar ook bijvoorbeeld door de financiële crisis en het gedrag van (het management van) bepaalde financiële instellingen is het besef ontstaan dat het streven naar winst begrensd kan worden door milieutechnische en/of ethische waarden en belangen. Het belang en de invloed van de verschillende in- en externe stakeholders van een organisatie vraagt veel visie en integriteit van moderne managers. In deze module verkent u diverse bedrijfsethische dilemma’s en wordt u uitgedaagd daarin voor uzelf en uw organisatie een koers te bepalen.

Operations Management

Bij operations management gaat het om het zodanig richten en inrichten van de operationele bedrijfsvoering van de organisatie (processen en systemen) dat de strategie van de organisatie op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze ten uitvoer kan worden gebracht. Als operations manager zoekt u voortdurend naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing van de organisatie. In deze module leert u oplossingen te ontwikkelen voor operationele problemen in de organisatie en hoe deze oplossingen te implementeren. U verwerft onder meer kennis van de diverse Total Quality Management Systemen en in welke mate die toepasbaar zijn binnen uw eigen organisatie.

Strategic Management

Organisaties hebben uitgekiende strategieën nodig om de winstgevendheid en daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Om een goede ondernemingsstrategie te ontwikkelen is goede kennis van de omgeving van de organisatie (economische en maatschappelijke ontwikkelingen, consumentengedrag, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving) noodzakelijk. In deze module krijgt u onder meer methodes aangereikt met behulp waarvan u de strategie van uw organisatie periodiek tegen het licht kunt houden.

Accounting and Finance

Als manager neemt u belangrijke beslissingen ten aanzien van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Verschillende managementaccountingsystemen en -technieken zijn dan nodig om er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat een beslissing ook tot het gewenste (financiële) resultaat leidt. Kennis van boekhoudsystemen is hiervoor onontbeerlijk evenals het kunnen analyseren en interpreteren van de financiële gegevens van een organisatie.

Afstuderen

Na afronding van de kernmodules van de MBA-opleiding kunt u verder met de afstudeerfase. De afstudeerfase bestaat uit twee extra modules ter verdieping van uw verdere kennis en vaardigheden en wordt afgerond met een afstudeerscriptie. De modules Projectmanagement en Business Statistics helpen u bij het integreren van de verworven kennis en het schrijven van uw afstudeerscriptie.

Projectmanagement

Deze module introduceert u in een aantal essentiële en internationaal veel gebruikte standaarden en concepten van projectmanagement. U leert de verschillende onderdelen en fasen van een project te onderscheiden en tegelijkertijd in hun onderlinge samenhang en afhankelijkheid te bezien. Daarnaast leert u de verschillende fasen van een project in een integrale en structurele planning samen te brengen en maakt u kennis met verschillende methodieken van projectbeheersing. Tevens leert u een project(plan) te voorzien van een gedegen budgettering. Doelstelling van deze module is dat u niet alleen begrijpt hoe u goed kunt adviseren binnen en over bedrijfsprojecten, maar dat u ook in staat bent projecten te plannen en organiseren.

Business Statistics

Statistische informatie speelt een steeds belangrijkere rol in verschillende functionele specialisaties in organisaties. Met name door het steeds intensievere gebruik van technologische hulpmiddelen komt steeds meer informatie beschikbaar (zogenaamde ‘big data’) die voor diverse doeleinden binnen een organisatie kan worden gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld statistische technieken en correlationele analyses worden gebruikt om gedrag van werknemers te onderzoeken en te voorspellen en dus worden gebruikt bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Als het gaat om marketing kan statistische informatie worden gebruikt om te kunnen inschatten of een voorgenomen campagne succesvol kan zijn en om achteraf beoordelen of een campagne succes heeft gehad. Kortom, statistische informatie en een goede interpretatie daarvan zijn meer en meer essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering. In deze module introduceren we zakelijke statistiek op een meer intuïtief niveau. Elk concept van de statistiek wordt ingeleid door voorbeelden die managers gemakkelijk herkennen uit hun dagelijkse zaken. Hoewel we geen ingewikkelde statistische onderwerpen behandelen, bereidt de module de weg voor om het fascinerende werkveld van statistiek verder uit te diepen.

Afstudeerscriptie

Aan kandidaten voor het MBA-diploma wordt gevraagd een onderzoeksrapport of scriptie in te dienen als sleutelbijdrage voor het diploma. Uw scriptie is gericht op een onderwerp dat u zelf aandraagt. Wij leggen u in principe geen beperking op omtrent de keuze van het onderwerp, zolang het gaat om een bedrijfskundig vraagstuk van voldoende complexiteit, diepgang en praktische relevantie. U kunt een onderwerp kiezen dat aan de orde is binnen een organisatie waarmee u bekend bent c.q. waar u zelf werkzaam bent en/of leiding aan geeft. Ook is het mogelijk een onderzoek uit te voeren dat volledig op theorie of een hypothetische situatie is gebaseerd. In dit laatste geval geldt wel de voorwaarde dat uw onderzoek leidt tot praktisch relevante en toepasbare uitkomsten en conclusies. Het doel van de afstudeerscriptie is dat het een belangrijke bijdrage levert aan een vraagstuk over duurzaamheid, ethiek en/of moraal, waarmee u aantoont dat u in staat bent te reflecteren en anticiperen op veelal uiteenlopende belangen, zorgen en verwachtingen van diverse stakeholders. Uit de gemaakte scriptie moet blijken dat u in staat bent op zelfstandige en kritische wijze, een gedegen en hoogwaardig bedrijfskundig onderzoek uit te voeren en van realistische en praktisch haalbare en uitvoerbare conclusies en adviezen te voorzien. De afstudeeropdracht dient wat betreft complexiteit en diepgang van universitair niveau zijn.

MBA – General Management

345,00 / maand voor 24 maanden

  • Studieduur 24 maanden
  • Starten en studeren op uw moment
  • Via online leeromgeving
  • Vaste lage prijs
  • Inspirerende docenten

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *